Vážený zákazník, naše společnost prodává pneumatiky jen soukromým osobám tedy koncovým zákazníkům, kteří nejsou plátci DPH. Zboží firmám a živnostníkům neprodáváme. Info o DOT nepodáváme, všechny pneumatiky v nabídce eshopu jsou staré maximálně 24 měsíců. Telefonní kontakt slouží pouze k řešení problémů (faktury, zkažené objednávky, reklamace). Neslouží k podávání informací o dostupnosti produktů a termínů dodání. Prosím ke komunikaci využívejte přednostně e-mail info@gumiok.cz Děkujeme za pochopení.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Na základě nařízení Evropského parlamentu podle čl. 4 bodu 7 a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) a o volném pohybu těchto údajů je Fendro Trade kft., Alkotmány út 25, 3926 Taktabáj,  Maďarsko, e-mail gumiok.cz@gmail.com, správcem osobních údajů firmě poskytnutých.

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Fendro Trade kft., Alkotmány út 25, 3926 Taktabáj,  Maďarsko, e-mail gumiok.cz@gmail.com

 

Email: info@gumiok.cz

Mobil: +421 945 454 543      

 

Osobními údaji se v tomto smyslu rozumí veškeré informace o identifikovatelné nebo identifikované fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat a to zejména odkazem na určitý nebo specifický identifikátor. Tímto identifikátorem může být například jméno, identifikační číslo, síťový identifikátor – IP adresa, lokační údaje a údaje o bydlišti, nebo jiný identifikátor na jeden či více zvláštních prvků. Těmito prvky se rozumí zejména fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.

 

II: Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Fendro Trade kft. („správce“) zpracovává pouze osobní údaje, které byly poskytnuty nebo které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a údaje, které mu dává v povinnost zákon a zákon o zbraních a střelivu a jeho pozdější znění.

Správce zpracovává pouze Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, které mu byly poskytnuty a které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, případně zadané při objednávce, či poptávce na specifický a nabízený sortiment. Případně, které byly poskytnuty na základě zvláštních právních předpisů.

 

III. Účel zpracování osobních údajů a zákonný důvod ke zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů se v tomto smyslu rozumí:

Plnění smlouvy mezi Fendro Trade kft., („správcem“) na jedné straně a Vámi (zákazník, klient, partner, registrovaný zákazník) na straně druhé a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Účelem zpracování osobních se v tomto smyslu rozumí

Vyřízení/odbavení vaší objednávky a s tím spojený výkon práv a povinností ze smluvního vztahu vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a Fendro Trade kft. („správcem“). Při objednávce zboží uvedeného na internetových stránkách cidpraha.cz a případné zakázkové poptávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky / poptávky. Těmito údaji jsou jméno, adresa, kontakt. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro komunikaci a pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany kon-per Trade Kft. („správce“) řádně a v souladu plnit.

Komunikace se zákazníkem / klientem / partnerem / registrovaným zákazníkem.

Ze strany Fendro Trade kft.(„správce“) nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR 

IV: Doba uchovávání osobních údajů

Fendro Trade kft. („správce“) uchová osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi na jedné straně a Fendro Trade kft. na straně druhé a uplatňování nároků a povinností z těchto smluvních vztahů a zvláštních právních předpisů.

Po dobu než je souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu / komunikace písemně (v listinné či elektronické podobě) a jasně odvolán. Nejdéle však budou osobní údaje uchovávány po dobu 10 let.

Po době zmíněné v článku IV, bodu 1, druhého odstavce těchto podmínek budou údaje správcem řádně a dle zákona vymazány. 

  1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

Podílející se na dodání zboží (zejména kurýrní, spediční a poštovní a realizaci plateb na základě smlouvy a objednávek.

Zajišťující služby provozování e-shopu (https://www.shoptet.cz/) a další služby s provozováním e-shopu

 

  1. Vaše práva

 Za podmínek stanovených na základě nařízení Evropského parlamentu podle čl. 4 bodu 7 a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Fendro Trade kft. („správce“) tímto prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k řádnému zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pak aktivní antivirový systém, zálohování dat, hesla, proškolení zaměstnanců a odpovědného personálu, apod.

Správce tímto také prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze a výhradně správcem pověřené osoby, které byly seznámeny s patřičnými náležitostmi v souladu ochrany osobních údajů a jejích zpracováním.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Registrací na internetových stránkách Fendro Trade kft. („správce“) potvrzujete, že jste plně srozuměn/a a seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že tyto podmínky v plném rozsahu a bez výhrad přijímáte.

Odesláním objednávky / poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste plně srozuměn/a a seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že tyto podmínky v plném rozsahu a bez výhrad přijímáte.

Správce si bere právo tyto podmínky změnit. Případnou novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách v sekci "Ochrana osobních údajů" včetně upozornění a uvedení datem účinnosti.

 

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 14.02.2022